Jammer genoeg is het onmogelijk om in het algemeen een raming te geven

van de kosten van de bijstand door ons kantoor. Elke zaak is verschillend en vraagt een andere aanpak. Dat maakt dat ook in elke zaak de daaraan

verbonden kosten verschillend zijn.


Bij het gesprek dat u heeft met een van onze advocaten zal evenwel onmiddelijk hierover meer uitleg kunnen verschaft worden. Van zodra duidelijk is wat het probleem is waarmee u geconfronteerd wordt en hoe dit kan en dient aangepakt te worden zullen wij u duidelijkheid kunnen geven over de kosten die daaraan verbonden zijn. Bovendien zal tijdens dit gesprek nagegaan worden of onze kosten eventueel kunnen betaald worden door een rechtsbijstandverzekering. Komt u in aanmerking voor de kosteloze tweedelijnsbijstand - het pro Deo systeem - dan zal nagekeken worden of wij u onder dit systeem kunnen bijstaan, dan wel of wij u doorverwijzen naar het Bureau voor Juridische Bijstand.


Provisies

In alle zaken wordt gewerkt met voorschotten, de zogenaamde provisies.

Dit betekent dat u gevraagd wordt om op voorhand een deel van het ereloon te betalen om ons toe te laten ons werk aan te vatten. In ingewikkelde zaken kunnen meerdere provisies nodig zijn. Op het einde van de zaak volgt dan, indien nodig, een eindafrekening.


Kantoorkosten

Naast het ereloon voor het werk dat onze advocaten verrichten zijn er ook nog de kantoorkosten. Dat zijn enerzijds de vaste kosten, zoals de kosten voor de verzekering, de nutsvoorzieningen, het personeel, enzoverder. Daarnaast zijn er de variabele kosten, dat zijn de kosten die gemaakt worden specifiek voor uw dossier, zoals de kosten voor het opmaken van uw dossier, voor het voeren van de briefwisseling, voor het maken van de kopies, voor het beantwoorden van mails en telefoons, enzoverder.

Voor deze kosten hanteren wij vaste tarieven.


Gerechtskosten

Gerechtskosten zijn kosten die wij zelf dienen te betalen, zoals griffierechten, vertalingen, deurwaarderskosten, enzoverder.

Deze kosten dienen uiteraard door u terugbetaald te worden.


Rechtplegingsvergoeding

Als u uw zaak wint, kunt u in bepaalde gevallen van de tegenpartij de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding vorderen, dit is een vergoeding voor het feit dat u beroep heeft moeten doen op een advocaat en waarbij u de door u gemaakte kosten gedeeltelijk kan recupereren. Het gaat slechts om een forfaitaire vergoeding, zeker niet om de terugbetaling van al uw kosten. De rechter bepaalt in het vonnis welk bedrag u toekomt.

Erelonen


Hoeveel kost de bijstand door ons kantoor?

Copyright © Alle rechten voorbehouden